Het Indigene Volk Germaniten

Wie wij zijn

We volgen een innerlijke roeping, een wens en gevoel en verbinden ons met onze germaanse wortels. Daarbij volgen wij in het volle bewustzijn onze verantwoordelijkheid die we voor elkaar,  onze voorouders en de mensen die nog bij ons volk zullen horen, voelen.
Wij zijn met onze voorouders, de overgeleverde tradities en de daarin liggende waarden diep verbonden.

Wij willen deze traditionele kracht van onze inheemse gemeenschap in de tegenwoordige tijd voortzetten en doorgeven. Onze ethnoculturele identiteit mag zich verder ontwikkelen.

Als nakomelingen van onze germaans-alemannsche voorouders door ethnogenese en door onze openbare bekentenis tot het IVG, zijn wij vreedzaam en koesteren geen rancune jegens anderen. We verlangen als inheems volk wel waar we recht op hebben (zie ook de juridische grondslag).

Er kan geen twijfel bestaan aan onze inheemsheid. De meestal door de media gevormde populaire mening leidt inheemsheid vaak van exotische uiterlijkheden, respectievelijk van speciale levensstijlen af. Deze afleidingen zijn misleidend en hebben noch met de werkelijkheid noch met recht te maken. In plaats daarvan is het principe van de afstamming maatgevend.
We stammen allemaal af van voorouders die, indien men ver genoeg teruggaat in de tijd, al leefden voordat er staten waren.  Zij waren dus de eersten die in het inheemse territorium gesetteld waren. Onze voorouders zijn de Germanen. Ons volk leefde, ver voor de Romeinse kolonisatie, in verschillende stammen op het noordelijke deel van het middeleuropese gebied.
Ook op het vandaag de dag als Duitsland en Nederland bekend staande gebied. j dragen de verantwoordelijkheid voor de na ons komende generaties en willen daarom voor hen de toekomst goed voorbereiden, zodat zij die vol waarheid, gezondheid en vrede tegemoet kunnen zien.

Juist vanwege onze trouw aan onze traditie in verbinding met de historische gebeurtenissen van de laatste tijd nemen wij kennis en praktijk van vandaag de dag in onze aktuele levenswijze op. We verbinden traditie en vooruitgang op onze wijze ten gunste van ons allemaal met elkaar.

 

Historische achtergrond – waar komen wij vandaan?

 

Mensen met hun oorsprong in grote delen van Europa hebben voorouders uit germaanse stammen. Bijvoorbeeld Friezen, Bataven, Alemannen, Sueben, Burgunden, Franken en Goten.

Wij als autochtone nakomelingen van de Germanen vonden elkaar en hebben het Indigene Volk Germaniten naar volkerenrechtelijke Normen gesticht.

Sinds 2020 bevindt zich dit in het volkerengewoonheidsrecht. (Internationaal gewoonterecht – definitie, uitleg & & voorbeelden (juraforum.de))

Ons volk groeit voortdurend, omdat steeds meer mensen zich ervan bewust worden dat ze inheemse wortels hebben. Sinds begin 2023* telt ook een deel van de Friezen tot het Indigene Volk Germaniten.

2010*

Stichting van het Indigene Volk Germaniten (IVG) door ethnogenese onder beroeping op voor - en bovenstatelijke mensenrechten en volkerrechtelijke normen.

2016*

Het BKA (Bundeskriminalamt, in Nederland rijksrecherche?) verklaart als vertegenwoordiger van de Bondsrepubliek Duitsland met een schriftstuk van September 2016 aan het Verwaltungsgericht (in Nederland administratief rechtscollege?), dat de afstamming van degenen die bij het Indigene Volk Germaniten horen (IVG) door de Bundesrepublik Deutschland en de Staat der Nederlanden nooit mag worden betwijfeld, respectievelijk mag worden ontkend. En dat dat ook momenteel (tot 2016) onveranderd zo zou zijn.

2017*

De Bondsbestuursrechtbank verklaart, citaat: „Het Indigene Volk Germaniten ist geen Volk“. Deze bewering slaat op iets anders, is daarom zonder substantie en fout omdat ze wordt beredeneerd via een op dat moment nog niet geratificeerde ILO-conventie 169.
Aan de andere kant werd er een tactische truc gecreëerd:
In plaats van de zaak aan het bestuur door te geven, zoals dat werd verlangd, heeft men er een rechtzaak van gemaakt. Daardoor werd vermeden, dat het volkerenrecht in het bestuur werd toegepast. Voor een succesvolle rechtzaak ontbrak toendertijd de ratificatie die nog niet had plaatsgevonden en daardoor de wettelijke grondslag.
Een niet erkenning van de volksstatus van een volk is niet mogelijk.

2020*

Tien jaar na de stichting van het IVG en onder een continue opeising van onze rechten en doordat er nooit minder dan het minimaal noodzakelijke aantal mensen bij het volk hoorden, heeft het IVG automatisch en juridisch effectief ingang in het volkerengewoonheidsrecht gekregen (zie rechtsgrondslag). Voor het IVG geldt sindsdien het universele volkerengewoonheidsrecht, gedefinieerd als een van de rechtsbronnen van het volkerenrecht.

2021*

Een verdere mijlpaal is de ratificatie van het Verdrag betreffende inheemse en in stamverband levende volkeren in onafhankelijke landen (ILO Konv. 169) op 23.6.2021* door de Bondsrepubliek Duitschland. In Nederland gebeurde dit op 2 Februari 1989*.

Instrument van toetreding

2022*

De ILO Conventie 169 treedt volgens Art. 38 van deze conventie op 23.6.2022*, 12 Monate na hun ratificerung, in Duitsland in kracht. Daarmee zet ein bijkomend werk- en beveiligingsmechanisme van de rechten van het IVG in. In Nederland al duidelijk eerder.

Tractatenblad 1989* (99*) en onder andere hier.

Vanaf het moment van de openbaarmaking van het inkrachttreden van de ILO conventie 169 begint de opbouw van verdere territoriale missies van het IVG.

2023

Opname van talrijke germanenstammige Friezen uit Duitsland en Nederland in het IVG.
Momenteel bestaan er missies op ons territorium in Nederland, Duitsland, Zwitserland, Oosterrijk en Bulgarije.

Wie of wat zijn we niet?

 

Wie we zijn hebben we boven beschreven. Op deze plaats willen we ook ons ook duidelijk afstand nemen van alles wat we niet zijn. Er zijn in kranten en in electronische media de wildste beweringen over ons in omloop, van misleidende tot verguizende.

Bijvoorbeeld verloochenen wij niet de rechtsgeldige existentie van de staat BRD. Evenmin betwijfelen we de historisch gegeven rechtmatigheid van het drievoudige staatsprincipe, (staatsgeweld – staatsvolk – staatsgebied). Wij zijn niet gewelddadig noch bereid tot geweld, maar in tegendeel vredelievend en vreedzaam. Wij willen noch staatsgrenzen uit welk jaar uit het verleden dan ook terughebben, noch vroegere staten/rijken zoals bijvoorbeeld het Duitse Rijk of de Bataafse Republiek weer op laten leven.

Samenhangend met het laatste zij erop gewezen dat men ons onder andere „Reichsbürger“ genoemd heeft. Het gebruik van zulke begrippen met betrekking op ons is foutief en in het kader van een verkeerd recht. Om twee redenen zijn deze beweringen onjuist:
Door het openbare bekentenis tot het Indigene Volk Germaniten kunnen we niet aan een staat
(of rijk) worden toegerekend.

Ten tweede horen er ook een groot aantal Friezen bij ons volk, die meestal niet eens weten wat er met een Reichsbürger bedoeld wordt.
Ons elke keer weer zo te noemen zou daarmee zelfs openlijke laster zijn en is daarmee al vooraf op elke mogelijke manier terug te wijzen.

De rechtsgrond

 

Als Indigenes Volk Germaniten beroepen wij ons op de volkerenrechtelijke normen, declaraties en verdragen, die de Verenigde Naties in samenwerking met verdere staten en naties naar voren hebben gebracht.

De Bondsrepubliek Duitsland heeft onlangs de ILO conventie 169 geratificeerd ILO Konv. 169 geratificeerd (2021*).
Deze ratificatiewet trad op 23 juni 2022* in kracht – persbericht: Persbericht van de ILO.

Dientengevolge ging de ILO-conventie in de rechtsorde van de bondsrepubliek Duitsland over.

Getekende akte van bekrachtiging ILO Konv. 169.

Link zur ILO 169: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@normes/documents/publication/wcms_100900.pdf

Geratificeerde volkerenrechtelijke verdragen zijn voor de ratificerende staten bindend, daamee ook voor Duitsland en Nederland.

Een openbare bekentenis is volkomen genoeg om bij het Indigene Volk Germaniten te horen (s. z.B. de Saksische Sorbswet § 1 oder ILO 169 Art. 1, Abs. 2).

 

Voor ons gelden passages van de volgende declaraties/wetten, respectievelijk zijn deze op ons van toepassing:

Misschien hoort U na het lezen van deze informatie ook een stem uit het verre verleden in U roepen?

 

Fri Halsa

Degenen die bij het Indigene Volk Germaniten horen

* Christelijke tijdrekening